Woningbouw Hof van Poortugaal

Op een deel van de huidige Antes-locatie in Poortugaal komt op termijn woningbouw. Voor deze plek heeft de gemeenteraad van Albrandswaard een ontwikkelstrategie vastgesteld en heeft het College een ontwerp-bestemmingsplan in procedure gebracht. 

Aanleiding

In de gemeente Albrandswaard is de vraag naar woningen zeer groot. In Poortugaal dient zich een kans aan op de zorg-locatie van Antes (onderdeel van Parnassia Groep). Op deze locatie aan de Albrandswaardsedijk wordt al meer dan een eeuw zorg verleend. Veel gebouwen dateren uit de jaren tachtig van de vorige eeuw en zijn verouderd. Daarnaast is de visie op zorg veranderd. Beter worden doe je het liefste thuis. Steeds meer patiënten wonen gewoon thuis en komen alleen op afspraak naar de zorglocatie voor hun behandeling. Opname in een kliniek komt steeds minder voor. Hierdoor heeft Antes een deel van haar locatie in Poortugaal niet meer nodig.

Aan de zijde van het dorp komt hierdoor op termijn 15 hectare grond vrij. Dit is vanuit de gedachte dat het dorp wordt doorgetrokken naar de Oude Maas en dat GGZ-cliënten meer onderdeel van de samenleving uit kunnen maken. Parnassia Groep zal niet zelf woningen ontwikkelen en bouwen, maar de grond verkopen aan een ontwikkelaar. De grondopbrengst wordt gebruikt voor moderne zorgvoorzieningen en voor vernieuwingen op de locatie, zoals elektriciteitskabels, riolering en wegen.

De snelste manier om een indruk te krijgen van het plan op hoofdlijnen is onderstaand vlekkenplan. 

Planning & proces

Tot half februari 2024 lag het ontwerp-bestemmingsplan voor dit gebied ter inzage. Hierop zijn zienswijzen ingediend. Naar verwachting neemt de gemeenteraad voor de zomer van 2024 een besluit. Na vaststelling van het bestemmingsplan zal Parnassia Groep een zogeheten tender opstarten om de gronden te verkopen aan een projectontwikkelaar. 

In de loop van 2025 zullen de eerste bouwactiviteiten in het toekomstige woongebied zichtbaar worden, zoals sloop van oude zorgpanden, bouwrijp maken van gronden en aanleg van nieuwe wegen.

Los hiervan vinden op het zorggedeelte nu al werkzaamheden plaats, zoals voor een nieuwe kliniek. 

Nieuws

Overeenkomst met gemeente over herontwikkeling

Gemeente Albrandswaard, Parnassia Groep en Antes zijn weer een stap dichterbij de ontwikkeling van Hof van Poortugaal. Burgemeester Jolanda de Witte (midden op de foto), bestuurder Bas Molijn van Antes (rechts) en Frits Verschoor (links) van Parnassia Vastgoed ondertekenden maandag 22 januari 2024 een anterieure overeenkomst. Dit is een contract tussen de samenwerkende partijen waarin voorwaarden en verplichtingen worden vastgelegd die gaan over de ontwikkeling van Hof van Poortugaal. Het gaat in dit project om het bouwen van maximaal 525 woningen op het Antes-terrein.

Inloopavond ontwerpbestemmingsplan Hof van Poortugaal

Recent heeft het college van Albrandswaard besloten het ontwerpbestemmingsplan in procedure te brengen en ter inzage te leggen. De gemeente organiseert een informatieavond over het ontwerpbestemmingsplan. Dit is een inloopavond. U kunt inlopen, informatie bekijken en uw vragen stellen over het ontwerpbestemmingsplan. Zowel de mensen van de gemeente Albrandswaard als van de Parnassia Groep zijn aanwezig om u zo goed mogelijk te informeren.

Datum: donderdag 18 januari
Tijd: vanaf 17.00 tot 20.00 uur
Locatie: Huis van Albrandswaard, Stationsstraat 4 in Rhoon.

Meer informatie
Het Ontwerpbestemmingsplan Hof van Poortugaal ligt vanaf 22 december 2023 tot en met 15 februari 2024 8 weken ter inzage. U kunt het Ontwerpbestemmingsplan inzien en hierop reageren door middel van een zienswijze. Zie hiervoor: www.albrandswaard.nl/ter-inzage of bekijk het plan op www.ruimtelijkeplannen.nl  met planidentificatie nummer:  NL.IMRO.0613.BPHvPoortugaal-ONT1

Ontwikkelstrategie vastgesteld, volgende stap richting Bestemmingsplan

De gemeenteraad van Albrandswaard stelde op 2 oktober 2023 de Ontwikkelstrategie van Hof van Poortugaal vast voor woningbouw op een deel van de huidige Antes-locatie in Poortugaal. 

Parnassia Groep en Antes zijn erg verheugd dat er een volgende stap gezet is. De indeling en de uitstraling van de Antes-locatie worden verbeterd, diverse klinieken worden vernieuwd en er komt ruimte vrij voor 525 woningen. Dit project levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de woningbouwopgave in Albrandswaard. Samen met de gemeente Albrandswaard worden in de komende periode de vastgestelde uitgangspunten vertaald naar een ontwerpbestemmingsplan. Dan volgt ook een formeel traject waarbij zienswijzen kunnen worden ingediend bij de gemeente. Ook gaat de gemeente verder met de nieuwe verkeersontsluitingsweg. Antes gaat volgend jaar aan de slag met een inrichtingsplan voor de openbare ruimte van Hof van Poortugaal. Uiteraard houden we u van alle ontwikkelingen op de hoogte via de nieuwsbrief.

Oude hoofdentree wordt afgesloten voor autoverkeer

Nog niet iedereen houdt zich aan de bewegwijzering om verkeer van en naar Antes via de oostelijke Oostelijke entree te sturen. Daarom nam de gemeente Albrandswaard in oktober 2022 een verkeersbesluit waardoor de oude hoofdentree fysiek afgesloten kan worden voor auto- en vrachtverkeer. Maandag 24 juli starten e werkzaamheden hiervoor. 

Vanaf de aansluiting op de Albrandswaardsedijk, tussen de huisnummers 70 en 76, tot aan het zebrapad wordt de toegangsweg gewijzigd naar een dubbel fietspad met in het midden een verhoogde middengeleider. In het grasveld langs het fietspad worden heesters geplant om parkeren en keren op de weg te verhinderen. Ter hoogte van huisnummer 76 wordt een nieuwe inrit naar de tuin van de betreffende woning gemaakt.

Planning
De Firma Weverling voert de werkzaamheden in opdracht van Parnassia Groep/Antes uit vanaf maandag 24 juli. De inschatting is dat de werkzaamheden ongeveer 10 dagen duren. Tijdens de werkzaamheden is de oude hoofdentree niet toegankelijk.

Vanzelfsprekend proberen we de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Wel is de verwachting dat er tijdens en kort na het afronden van de werkzaamheden nog auto’s zullen proberen via de oude route te rijden waardoor deze wellicht ter hoogte van de Kijvelandsekade alsnog zullen keren om terug te rijden. 

Heeft u vragen over de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met Arnold Koffijberg via a.koffijberg@parnassiagroep.nl.

Gemeente organiseert inloopsessies Verkeer

Op woensdag 19 april organiseert de gemeente inloopsessies over de verkeersontsluiting van Hof van Poortugaal. De gemeente is verantwoordelijk voor de verkeersontsluiting en zal de komende periode de gekozen voorkeursvariant nader uitwerken.

Eerder dit jaar sprak de gemeenteraad de voorkeur uit voor de ontsluiting (voor autoverkeer) van de toekomstige wijk via een nieuwe weg langs de voetbalvelden. De raad volgde hiermee de uitkomsten van het participatietraject dat vorig jaar plaatsvond. Bij de uitwerking van deze voorkeursvariant kijkt de gemeente naar verschillende aspecten, zoals maatregelen om sluipverkeer elders tegen te gaan, lichtvervuiling etc.

De gemeente hoort graag wat voor u van belang is bij deze uitwerking. U kunt meedenken op woensdag 19 april a.s. U kunt kiezen voor een van de drie tijdsvakken:

16.00 – 17.00 uur

19.00 – 20.00 uur

20.30 – 21.30 uur

Hiervoor dient u zich aan te melden bij de gemeente: https://www.albrandswaard.nl/hofvanpoortugaal

Antes blij met besluit gemeenteraad

De gemeenteraad van Albrandswaard stelde op 6 februari 2023 de Nota van Uitgangspunten vast voor woningbouw op een deel van de huidige Antes-locatie in Poortugaal. Daarmee kan het vlekkenplan nader worden uitgewerkt, binnen de kaders die de gemeenteraad heeft gesteld.

Parnassia Groep en Antes zijn zeer verheugd met het raadsbesluit. Frits Verschoor, bestuurder Vastgoed van de Parnassia Groep: “Dit besluit is een belangrijke stap richting een groene en prettige wijk van Poortugaal. Of je nu als cliënt hier voor je behandeling komt, als bewoner hier prettig wilt wonen of als omwonende een mooie wandeling naar de Oude Maas maakt.”

Richard Polder, wethouder Ruimtelijke Ordening en Woningbouw: “Ook als gemeente zijn we heel blij met dit besluit. De kaders die de raad heeft vastgesteld maken het mogelijk een volgende stap te zetten naar onder meer 170 sociale woningen in een groene omgeving. Dat is goed nieuws voor mensen die wachten op een woning. We gaan ervan uit dat deze woningen er ook daadwerkelijk komen, maar we gaan nu eerst zorgvuldig de volgende fase van het wijzigen van het bestemmingsplan in. De raad heeft ook hierin weer een duidelijke stem.” 

Verkeersontsluiting
De gemeenteraad heeft ook een besluit genomen over de voorkeursvariant voor de autoverkeersontsluiting van de toekomstige wijk. In het participatietraject kreeg een nieuwe weg langs de voetbalvelden de meeste bijval. De raad volgt deze voorkeur. Met dit besluit zal de verkeersontsluiting nog nader worden uitgewerkt, inclusief begeleidende maatregelen om sluipverkeer elders tegen te gaan.

Vervolg
De volgende stap wordt een samenwerkingsovereenkomst tussen beide partijen. Er wordt dit jaar toegewerkt naar een herziening van het bestemmingsplan (in de toekomst heet dat een Omgevingsplan). Ook daarbij worden omwonenden en woningzoekenden weer betrokken in een participatietraject. Na aanpassing van het bestemmingsplan zal Parnassia Groep, waar Antes een onderdeel van is, de grond verkopen aan een projectontwikkelaar. Die zal een concreet en gedetailleerd ontwerp voor de nieuwe wijk uitwerken en ook daarbij weer de omgeving betrekken.

Zuid-Hollands Landschap koopt 15 hectare

Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft 15 hectare buitendijks gebied naast de Antes-locatie aangekocht. De realisatie van een groene ader, een keten aaneengesloten natuurgebieden langs de Oude Maas, komt hiermee een stap dichterbij.

De aankoop door Zuid-Hollands Landschap was al aangekondigd in het ‘‘vlekkenplan’’ voor de mogelijke herontwikkeling van de Antes-locatie tot Hof van Poortugaal. Deze strook blijft dus groen. De website Groene Ruimte besteedt er een artikel aan, klik hier. Ook het AD bracht een artikel hierover, klik hier (alleen voor abonnees AD)

Geef uw mening (tot 7 december) over het Vlekkenplan

Er ligt een globaal ‘‘vlekkenplan’’ voor de mogelijke herontwikkeling van de Antes-locatie tot Hof van Poortugaal. Dit is een indeling van het gebied op hoofdlijnen. Het is dus beslist nog geen stedenbouwkundig plan. We zijn benieuwd naar uw mening!

Met inbreng van omwonenden, woningzoekenden en de gemeente is een aantal uitgangspunten bepaald. Omdat het om een verkenning gaat, is dit uitgewerkt tot op het niveau van een vlekkenplan. Het vlekkenplan wordt voorgelegd aan de gemeenteraad en kan de basis vormen voor de uitwerking tot een stedenbouwkundig plan.

Bekijk het vlekkenplan en geef uw mening
U kunt het vlekkenplan met toelichting via twee manieren rustig tot u nemen. Daarna horen we heel graag uw mening via een peiling. Deze kunt u tot 7 december invullen. Ga hiervoor naar de pagina Meedenken.

Nieuwe excursie Park Bloemendaal Den Haag op 30 september

Eerder dit jaar bezocht een aantal belangstellenden de locatie Park Bloemendaal in Den Haag. Wegens de grote waardering hiervoor, organiseren we deze excursie nogmaals en wel op vrijdagochtend 30 september. We nodigen iedereen die er vorige keer niet bij kon zijn uit, om zich alsnog aan te melden.

Park Bloemendaal aan de Monsterseweg in Den Haag is één van de voorbeeldlocaties waar de combinatie van zorggebouwen van Parnassia én gewilde koop- en huurwoningen goed samen gaan. Wij nodigen u van harte uit om met ons mee op excursie te gaan naar deze locatie.

U kunt zich aanmelden voor de excursie door vóór 26 september een e-mail te sturen naar info@hofvanpoortugaal.nl. Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging en aanvullende praktische informatie, zoals de precieze verzamellocatie voor vertrek.

Programma:

  • 9.00 uur : Vertrek per bus vanuit Poortugaal

  • 10.00 – 12.00 : Rondleiding

  • 12.00 – 12.30 : Soep en broodje

  • 12.30 – 13.30 : Terugreis naar Poortugaal

Start aanleg gedeelte fundering nieuwbouw Kliniek J

In september wordt al een klein gedeelte van de fundering voor de nieuwe Kliniek J aangelegd. Het gaat om de plaatsing van vijf stalen buispalen. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd vooruitlopend op de bouwvoorbereiding die eind dit jaar start. Dit is nodig omdat dit gedeelte van de fundering in het dijklichaam ligt en het daarom voor het stormseizoen afgerond moet zijn. Het transport van de vijf palen vindt plaats via de (nieuwe) oostelijke hoofdingang. Voor 1 oktober zullen de werkzaamheden zijn afgerond. De verdere, daadwerkelijke bouw start begin 2023.

Inspiratievideo Duin & Bosch

Er zijn in Nederland diverse voorbeeldlocaties waar voormalige zorglocaties zijn getransformeerd naar succesvolle gemengde woon-zorggebieden. Eén daarvan is het landgoed Duin & Bosch in Castricum waar Parnassia Noord-Holland actief is. Na een jarenlange herontwikkeling is dit een prachtig voorbeeld van een locatie waar de zorggebouwen goed samengaan met wonen, ondernemen en recreatie.

Voor de mogelijke woningbouw op een deel van de Antes-locatie in Poortugaal kan Duin & Bosch, hoewel het net als Woonzorgpark Bloemendaal niet 1-op-1 te vergelijken is met de locatie in Poortugaal, inspiratie bieden. Onderstaande video heeft dus geen betrekking op Poortugaal maar laat zien hoe wonen en zorg goed samen kunnen gaan.

Verslag excursie Woonzorgpark Bloemendaal, Den Haag

Op woensdagmiddag 22 juni jl. vond de kleinschalige excursie naar Woonzorgpark Bloemendaal in Den Haag plaats. Dit is één van de diverse voorbeeldlocaties waar de combinatie van zorggebouwen van Parnassia én gewilde koop- en huurwoningen goed samengaan. Het was een zonnige, nuttige middag voor de deelnemers, die nu allen zelf hebben ervaren hoe zorg en wonen prima gecombineerd kunnen worden.

Het verslag van de excursie kunt u hier lezen. Was u niet in de gelegenheid te komen? In het najaar organiseren we nogmaals een excursie naar Woonzorgpark Bloemendaal.

Daarnaast organiseren we komend najaar ook een wandeling over de Antes-locatie in Poortugaal waarbij Serge Mulders meer kan vertellen over de huidige opzet van de locatie en de verschillende (zorg)gebouwen. Meer informatie over beide excursies volgt binnenkort.

Tussenrapportage

Tussen 6 en 20 december 2021 konden zowel omwonenden als woningzoekenden aan de hand van een peiling meedenken in het onderzoek naar de mogelijke woningbouw op de Antes-locatie. In totaal vulden 204 personen de peiling in. Daarnaast werden tussen 19 en 24 januari 2022 in totaal 16 halfuurgesprekken gevoerd. Vanwege de coronamaatregelen vonden deze gesprekken online plaats via videobelprogramma Zoom. In totaal is gesproken met 23 huishoudens, in totaal circa 35 personen. Wij willen alle deelnemers hartelijk bedanken voor hun bijdrage. De resultaten van de peiling en de halfuurgesprekken zijn samengevat in een tussenrapportage. Hierin worden de tussentijdse inzichten van de halfuurgesprekken per thema besproken en zijn de resultaten van de peiling bijgevoegd als bijlage. Klik op onderstaande knop voor de tussenrapportage.

Overzicht peilingresultaten

Tussen 6 en 20 december 2021 konden zowel omwonenden als woningzoekenden aan de hand van een peiling meedenken in het onderzoek naar de mogelijke woningbouw op de Antes-locatie. In totaal vulden 204 personen de peiling in. Wij willen alle deelnemers hartelijk danken voor hun bijdrage. Alle resultaten kunt u hier bekijken of vinden onder Downloads

Uit de peiling blijkt dat er naast interesse in de woningen ook zorgen zijn over de mogelijke woningbouw. Door de komst van nieuwe bewoners wordt met name gevreesd voor een toenemende verkeersdruk. Ook is niet iedereen gerust op de nabijheid van de zorg-locatie en de nieuwbouw. Aan de andere kant zien geïnteresseerden ook een meerwaarde van nieuwe bewoners in relatie tot het zorgdeel. Door deze ontwikkeling kan er een omgeving gecreëerd worden die voor cliënten van Antes de mogelijkheid biedt om meer onderdeel te worden van de maatschappij. Ook de vrije doorgang naar de Oude Maas wordt genoemd als meerwaarde van deze ontwikkeling.

De responsen op de open invulvelden zijn met kernwoorden samengevat. De resultaten zullen in combinatie met de opbrengsten uit de halfuurgesprekken gedetailleerder worden teruggekoppeld in het participatierapport.

Graag gaan we verder met u in gesprek

Wij nodigen u graag uit voor een halfuurgesprek over Hof van Poortugaal. U bent van harte welkom als omwonende of als woningzoekende of misschien bent u wel allebei. Natuurlijk kunt u in de halfuurgesprekken vragen stellen, maar het doel van de halfuurgesprekken is vooral dat u zoveel mogelijk gelegenheid krijgt voor uw reacties en suggesties.

De halfuurgesprekken vinden plaats op 19, 20 en 24 januari. Vanwege de coronamaatregelen vinden de halfuurgesprekken online plaats via Zoom. Meer informatie vindt u in de toelichting.

Denk mee in de peiling!

Let op, de peiling is reeds gesloten. Binnenkort delen we de resultaten op deze website. Meldt u rechts op deze pagina aan voor de digitale nieuwsbrief om hiervan op de hoogte gesteld te worden.

Bent u omwonende van de Antes-locatie in Poortugaal, of zou u hier in de toekomst graag willen wonen? Denk dan mee over de mogelijkheden en wenselijkheden voor woningen op de deze plek. Tot 20 december a.s. kunt u de online peiling invullen. Dit kost circa 5 – 10 minuten. Deelname is uiteraard anoniem. De resultaten delen we op deze website. Meld u rechts op deze pagina aan voor de digitale nieuwsbrief om hiervan op de hoogte gesteld te worden.

Intentieovereenkomst getekend

Op 10 november is de intentieovereenkomst tussen de gemeente Albrandswaard en Parnassia/Antes getekend. Op de foto v.l.n.r. bestuurder Frits Verschoor van Parnassia Vastgoed, bestuurder Bas Molijn van Antes en wethouder Ronald Schneider van Albrandswaard. Hiermee kunnen nadere onderzoeken en participatie met belanghebbenden worden opgestart om de mogelijkheid te verkennen van woningbouw op een deel van de Antes-locatie in Poortugaal.

Gemeenteraad stemt in met intentieovereenkomst Hof van Poortugaal
Op 4 oktober 2021 is de concept-intentieovereenkomst Hof van Poortugaal (met bijlagen) voorgelegd aan de gemeenteraad van Albrandswaard. De raad heeft besloten hiermee in te stemmen. Daarmee kan de intentieovereenkomst, met in achtneming van 3 aangenomen moties, vastgesteld kan worden.
Raadsleden op werkbezoek in Castricum

In september gingen raadsleden op werkbezoek naar Duin en Bosch in Castricum. Dit is een gemengd gebied met zorggebouwen van Parnassia én gewilde koop- en huurwoningen. Bewoners en cliënten ontmoeten elkaar bij gezamenlijke voorzieningen als een bakker, bistro, fietsenmaker en kringloopwinkel. Bij de transformatie is ook veel groen ingepast.

De vernieuwing heeft jaren geduurd en grote delen zijn al klaar. De raadsleden van Albrandswaard spraken met diverse partijen, onder wie de burgemeester van Castricum. De situatie is natuurlijk niet één op één gelijk aan Poortugaal. De ontwikkelingen in Duin en Bosch leveren wel veel inspiratie en lessen op. Lees meer in het verslag en de presentaties, te vinden bij Downloads.

Eindrapportage Participatie 2e fase gereed

Over het afgelopen participatierapport is een eindrapportage opgesteld. Deze is inclusief alle bijlagen te downloaden van deze projectwebsite. De rapportage helpt de gemeenteraad van Albrandswaard een goede afweging te maken bij hun meningsvorming en besluitvorming over de Ontwikkelstrategie voor Hof van Poortugaal. Op 18 september wordt dit besproken in de raadscommissie Beraad & Advies Ruimte en op 2 oktober vindt de besluitvorming plaats in de raadsvergadering.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? Schrijft u zich dan in voor de nieuwsbrief. U kunt zich desgewenst op ieder moment weer afmelden voor de nieuwsbrief.